§ 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług online określają:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.maszprawo.org.pl/ przez Usługodawcę;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]

1. Usługodawca: Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, ul. Gospodarcza 11, 41 – 214 Sosnowiec, NIP: 6443403272, REGON: 243696714.
2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności porady telefoniczne. Przez usługi prawne rozumie się również sprzedaż treści cyfrowych w postaci wzorów pism, dokumentów, opracowań (dalej również: „usługa” lub „usługi”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]

1. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku chęci świadczenia usługi przez radcę prawnego lub adwokata, Usługobiorca otrzyma dane kontaktowe odpowiedniego organu zawodowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.
2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może nabyć produkty dostępne pod adresem https://sklep.maszprawo.org.pl/.
3. W przypadku nabycia treści cyfrowej jest ona automatycznie przesyłana po zaksięgowaniu płatności w formie wiadomości mailowej. Usługobiorca poza głównym folderem skrzynki mailowej powinien sprawdzić również folder z ofertami / reklamami i folder spam, a w razie braku e-maila umożliwiającego pobranie treści cyfrowej powinien skontaktować się z Usługodawcą.
4. Pobranie treści cyfrowej jest również możliwe od razu po opłaceniu zamówienia poprzez kliknięcie w link "Szczegóły zamówienia", a następnie w nazwę produktu.
5. Niektóre pliki mogą być przesyłane w formacie RAR lub ZIP, do otwarcia których koniecznych jest bezpłatny program do kompresji i archiwizacji danych np. WinRar. W innych przypadkach pliki przesyłane są w powszechnie znanych formatach takich jak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Do otwarcia plików w tych formatach konieczne są np. takie programy jak Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Microsoft Excel, pakiet LibreOffice.
6. W przypadku nabycia porady telefonicznej, Usługodawca kontaktuje się telefoniczne z Usługobiorcą, zgodnie z wytycznymi Usługobiorcy sformułowanymi przy nabywaniu produktu lub niezwłocznie po jego nabyciu. Usługodawca przed poradą telefoniczną kontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia pytań Usługobiorcy i przygotowania się do porady telefonicznej. Usługodawca zastrzega minimalny termin od kupna do udzielenia porady wynoszący 24 godziny liczony w okresie dni roboczych, przy czym strony umowy mogą ustalić szybsze lub późniejsze udzielenie porady.
6. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym jako autorzy strony www.maszprawo.org.pl, www.biznesprawo.com, www.autoprawo.pl.
7. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.
4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, NIP: 6443403272, adres do doręczeń: ul. Czyżyków 12, 40-537 Katowice, poczta@mozdzyn.pl (dalej: Administrator).
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy o świadczenie pomocy prawnej z administratorem dane przetwarzane są w celu przesłania bezpłatnej analizy sprawy, w oparciu o wysłane zapytanie oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę zlecenia z administratorem:
  – wykonania zawartej umowy, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – księgowości i fakturowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnia realizację usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy i inne osoby pozostające w zależności służbowej od Administratora danych osobowych oraz radcowie prawni, których z Administratorem łączy stosunek cywilnoprawny. W przypadku przetwarzania danych celem księgowości i fakturowania podmiotem przetwarzającym dane jest biuro rachunkowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez następujący okres czasu:
  a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z Administratorem – przez okres 3 miesięcy (przeciętny okres, w którym osoba, która otrzymała bezpłatną analizę sprawy, decyduje się na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej),
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem:
  – dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy – przez okres wskazany w przepisach prawa dla dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tj. 6 lat,
  – dane przetwarzane w celu księgowości i fakturowania przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej tj. 5 lat.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ma Pan/Pani także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO dysponuje Pan/Pani możliwością wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:
  a. w przypadku gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z administratorem, jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne i (za wyjątkiem adresu e-mail) nie jest niezbędne do przesłania bezpłatnej analizy sprawy,
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem, jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania zawartej umowy oraz księgowości i fakturowania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2020 r.